อบรมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์(ROBOT)

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์(ROBOT) โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานแขวงท่าทราย
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนให้เด็กไทยเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์ จะเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักการศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการด้านหุ่นยนต์ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พนักงานครูเทศบาลนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน