อบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานส้วมสาธารณะ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงาน อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์การค้า หน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าใช้บริการแต่ละวันจำนวนมาก ให้มีการจัดการส้วมอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบการและหน่วยงาน พนักงาน และผู้ดูแลความสะอาด จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานบางพลัด มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้