วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ.2003 และประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกต่างๆ
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคี ทุกภาคส่วน มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 64 แห่งอีกด้วย