“รู้ทัน รู้คิด ยุติปัญหาความรุนแรง”

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อ “รู้ทัน รู้คิด ยุติปัญหาความรุนแรง” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
ปัจจุบันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในสตรีที่พบเห็นส่วนใหญ่ จะเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการกระทำทารุณทางเพศ กดขี่ข่มเหง เป็นต้น กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสตรี ตลอดจนเครือข่ายและครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสตรีในชุมชน ให้เข้มแข็งมีกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี สร้างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสตรี สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทย ในมิติต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่แนวทางในการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สตรีถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสังคมไทย สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้นำสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี เครือข่ายสตรีและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้นจำนวน 200 คน