รณรงค์เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและทีมอสม.ชุมชนเรวดีโซน 1 ชุมชนเรวดีโซน 2 ชุมชนเรวดีโซน 3 ชุมชนเรวดีโซน 4 ชุมชนหมู่บ้านเรวดี ชุมชนหมู่ 2 ตลาดขวัญ ต.ตลาดขวัญ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรโซน 1 โซน 2 และชุมชนเปรมฤทัย ต.ท่าทราย ร่วมกันรณรงค์เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19 โดยเคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ แนะนำประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย คัดกรองและติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดกรองแล้ว