มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณซอยประชาราษฎร์ 11 ตำบลสวนใหญ่ จำนวน 7 หลัง
ในการนี้นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางจิตรา ธนเดชากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือหลังละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 21,000 บาท มอบให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดย นางจิตรา ธนเดชากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้กับบ้านเช่าเลขที่ 16/8 จำนวน 3 ครอบครัว ๆ ละ 1,000 บาท อีกด้วย