มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุขวัญใจ วัยเกินร้อย และผู้สูงอายุสุขภาพดี

รายละเอียดกิจกรรม

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และงานประเพณีสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายจิรพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย สมองและจิตใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุขวัญใจ วัยเกินร้อย และรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ซึ่งรางวัลขวัญใจ วัยเกินร้อย ให้แก่
นางแตงอ่อน จันทร์ภิรมย์ อายุ 103 ปี
นางประทุม ยอดโพธิ์ทอง อายุ 103 ปี
นางสมสุข กนิษฐสุต อายุ 102 ปี
นายจำรัส สืบเผ่าดี อายุ 101 ปี
นายจำลอง ธรรมลักษมี อายุ 101 ปี
นางทองหล่อ กาไหล่ทอง อายุ 100 ปี
และรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดี ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางเพ็ญศรี คล้ายชัง อายุ 82 ปี
รองอันดับ 1 ได้แก่ นางภาณี เรืองสุวรรณ อายุ 86 ปี
รองอันดับ 2 ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเก่า อายุ 88 ปี
รองอันดับ 3 ได้แก่ นางสมถวิล เคลื่อนคล้อย อายุ 81 ปี
และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสมหมาย จิตรากูล อายุ 81 ปี , นางปัทมา ธงอินเนตร อายุ 77 ปี , ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ตั้งอุสาหะ อายุ 75 ปี , นางวิจิตร สินธนา อายุ 84 ปี และนางนิภา มีทองคำ อายุ 82 ปี ซึ่งรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดีจะดูจากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่ดี โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินจากกรมสุขภาพจิต