มอบป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ให้แก่สถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีที่ 19 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีบูรณาการในการทำงานด้านอาหารปลอดภัย โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร การตรวจสอบความสสะอาดของสถานที่ปรุง ประกอบและจำหน่ายอาหาร การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร สุขลักษณะของผู้ปรุง ประกอบ และเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น สำหรับในปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จำนวน 11 แห่ง และมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย จำนวนทั้งหมด 1,355 แห่ง โดยเทศบาลนครนนทบุรีมีสถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 1,007 แห่ง จากผลการดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลนครนนทบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน เว็บไซต์ และวารสารของเทศบาล เพื่อส่งเสริมและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเลือกรับประทานอาหารจากร้านที่มีสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน หรือป้าย Clean Food Good Taste ทั้งนี้ภายในงานยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มาให้ความรู้ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการอีกด้วย