พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ แด่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต และนางสาวพรศรี กิจธรรม อดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวบรรยายในหัวข้อชีวิตหลังเกษียณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีจำนวน 16 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังพาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
2. นางพุทธวร พลายระหาญ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
3. นางสาวสุริยา หอมจันทร์ ครู คศ.3 ร.ร.นครนนท์วิทยา 2
4. นายอดิศักดิ์ ขาวละเอียด ครู คศ.3 ร.ร.นครนนท์วิทยา 2
5. นางปนัดดา พิริยชนานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.นครนนท์วิทยา 3
6. นายขจร คนล้ำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.นครนนท์วิทยา 3
7. นางประมวล เตียวแซ ครู คศ.4 ร.ร.นครนนท์วิทยา 3
8. นายภัทรดร ภัทร์มงคล ครู คศ.2 ร.ร.นครนนท์วิทยา 5                                                                                                                                                                                     
9. นายสำเนียง เนาวรัตน์ พนักงานเทศกิจ
10. นายสมพงษ์ ตรีชัย พนักงานขับรถยนต์
11. นายสิทธิชัย น้อยศรี พนักงานขับรถยนต์
12. นายบุญถม คุ้มเสนียด พนักงานขับรถยนต์
13. นายประทีป เพ็ชรเนียม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
14. นายบุญเลิศ กลิ่นหอม พนักงานขับรถยนต์
15. นางเจือเพ็ญ สุขสายออ ภารโรง ร.ร.นครนนท์วิทยา2
16. นางเยาวภา ปัญจกะบุตร ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1