พิธีเปิดการอบรมและมอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการและมอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรีได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในเทศบาล ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนในการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนริเริ่มวิธีการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมในโรงเรียนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งผลการตัดสินการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ได้แก่
โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
4. รางวัลชมเชย โรงเรียนพัฒนวิทย์ และ โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)                                                                                                                                             
โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
4. รางวัลชมเชย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และ โรงเรียนศรีบุญยานนท์
นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ให้ชุมชนต้นแบบในโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำให้กับชุมชนพรหม
นิมิต และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองทุนสัตว์ป่าสากล (ประเทศไทย) มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกภายในสถานศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย