พิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนและชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร (Nakornnont Zero Waste School Award) ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดกิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ และกิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและสถานศึกษา ให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนในเขตเทศบาลร่วมกับชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนกิจกรรมดีเด่น จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งผลการตัดสินการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร ได้แก่
โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับประถมศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดฝาง
4. รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง และ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)                                                                                            โรงเรียนกิจกรรมฯ ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญยานนท์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเขมาภิรตาราม
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
4. รางวัลชมเชย โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยภายในชุมชนแต่ละประเภท ประกอบด้วย
– รางวัลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยในชุมชนประเภทมูลฝอยอินทรีย์ ได้แก่
1.ประเภทผ่านเกณฑ์ ชุมชนหมู่ 2 ตลาดขวัญ , ชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม และชุมชนวัดทางหลวง
– รางวัลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยในชุมชนประเภทมูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่
1.ประเภทผ่านเกณฑ์ ชุมชนแผ่นดินทอง
2.ประเภทดี ชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม
3.ประเภทดีมาก ชุมชนทรายทอง และชุมชนวัดทางหลวง
– รางวัลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอยในชุมชนประเภทมูลฝอยอันตราย ได้แก่
1.ประเภทผ่านเกณฑ์ ชุมชนประชานิเวศน์ 2
2.ประเภทดีมาก ชุมชนทรายทอง