พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้จัดสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ รวม 15 คน โดยมีนักเรียนจากสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีได้เข้าผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จำนวน 6 คน ได้แก่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ด.ญ.อารยา ทองเชิด โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์วิทยา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด.ญ.วรฤทัย ภู่กลั่น โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์วิทยา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด.ช.รัชพล เกตุเรืองโรจน์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ด.ช.จักรตุพร อรุณงาม โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายภูวนาถ บุญสนอง โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ                                                                                                                                                                     
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ศยามล รักวงษ์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต