พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ในโรงเรียนพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งในวันนี้ มีสถานศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 28 สถานศึกษา รวมนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 560 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 580,000 บาท