พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวสรุปรายงานผลการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี การจัดงานนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยไว้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้ดีขึ้น
โดยสรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 มีดังนี้
ประเภทเรือยาวใหญ่ ประเภท ก.1 (55 ฝีพาย) รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทีมเทพธรรมรัตน์ A

ประเภทเรือยาวใหญ่ ประเภท ก.2 (55 ฝีพาย) ได้แก่ทีมเจ้าขุนเณร                                                                                                                                                            ประเภทเรือยาวเล็ก ประเภท ก.1 (ไม่เกิน 30 ฝีพาย) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมข้าวหงษ์ทอง-สาวเมืองนนท์
ประเภทเรือยาวเล็ก ประเภท ก.2(ไม่เกิน 30 ฝีพาย) ได้แก่ ทีมสิงรณกฤต