ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อกเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และผู้ป่วยนิ้วล็อคมีความรู้เรื่องโรคนิ้วล็อค การป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อค สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือในการทำงานต่างๆได้ถูกต้อง เนื่องจากการสำรวจพบว่าประชาชนเป็นโรคนิ้วล็อกจำนวนมากเกิดจากการประกอบอาชีพและกิจวัตรประจำวัน พบมากในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ อันจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีผู้ป่วยนิ้วล็อกสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
กิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิ้วล็อกมาบรรยายให้ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหานิ้วล็อก ตลอดจนทำการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเจาะผ่านผิวหนัง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์วิชัย วิจิตรพรกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับประเทศ นายแพทย์พรชัย ชอบทางศิลป์ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น จากโรงพยาบาลชัยภูมิ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี ชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก และสโมสรโรตารี่เจริญนคร (ภาค 3350)