ประชุมสามัญประจำปีและการคัดเลือกคณะผู้บริหารเด็กและเยาวชน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสามัญประจำปีและการคัดเลือกคณะผู้บริหารเด็กและเยาวชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
การพัฒนารากฐานของชาติ คือการพัฒนาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจะเป็นคนดีในสังคมได้ ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกโดยใช้ความสามารถของตนเองอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง กองสวัสดิการสังคมได้จัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการปลูกฝังหลักประชาธิปไตยที่พึ่งปฏิบัติ และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่าง