ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองบริการสาธารณะของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2