ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ญัตติ เพื่อทราบการยกเลิกโครงการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2