ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กองสวัสดิการสังคม) ญัตติ เพื่อทราบการยกเลิกโครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ(สำนักการช่าง) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2