ประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครนนทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัญวิสาหกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และความต้องการเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2