ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00น. นายสมนึก ธนเดชากุล ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวพรศรี กิจธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยกรรมการและที่ปรึกษากองทุนฯ ได้แก่นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี นายเจริญชัย เปรมจันทร์วงษ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี นางเพ็ญศรี ปิ่นแก้ว ผู้แทนจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักการคลัง ผู้แทนจากภาคประชาชนทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางกระสอ เพื่อรับทราบสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ และร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน 11 โครงการรวมเป็นเงิน1,391,295บาท
โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2