ประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เทศบาลนครนนทุบรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนนทุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี จึงได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนการบริหาร จำนวนประมาณ 300 คน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครนนทบุรี ฉบับทบทวน เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้มาพิจารณาใช้เป็นข้อมูล ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชน และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในท้องถิ่น