นครนนท์ รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 จาก จากนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด รูปแบบการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบและกลไกการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่เทศบาลที่มีผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองได้เป็นแบบอย่างที่ดี
จากผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลนครนนทบุรีได้รับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 ระดับดีเยี่ยม ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่น และมีนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป