นครนนท์ รับประกาศเกียรติคุณโรงอาหาร คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิพงษ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เข้ารับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่เข้าร่วมการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ประจำปี 2562 จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำโครงการโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน และพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรงอาหารที่มีคุณภาพสะอาด ปลอดภัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายเครือข่ายของหน่วยงานส่วนกลางในกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมการพัฒนาโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (GREEN Canteen) ในครั้งนี้ด้วย