นครนนท์ คว้ารางวัลคะแนน O-NET สูงสุด

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เข้ารับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ืทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2561 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการของสำนักการศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ืทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษา ได้แก่ นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
– รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ืทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ระดับสถานศึกษา ได้แก่ นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
– รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ืทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนัก/กองการศึกษา ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังพาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา                                                                                                                                                                         
ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นต่อไป