นครนนท์ร่วมใจ สู้ภัย โควิด 19

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้ COVID-19 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกาภาเทศยาลที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
โดยมีการจัดหน่วยคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการและพนักงานเทศบาลที่เข้ามาภายในอาคาร มีการออกให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาล และการจัดกิจกรรมเค้นประกอบจังหวะเพลงล้างมือบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในสุขอนามัยและล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันตนเองจาก โรคโควิด 19 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี