ตรวจประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น รอบสุดท้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย ด้านบริหารจัดการ กระบวนการ และบุคลากร ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน เพื่อให้สำนักงานทะเบียนต่างๆ ได้มีการตื่นตัวและยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการและเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีแก่สำนักทะเบียนอื่นๆ