งานวันครู ประจำปี 2563

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และครูในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธี ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 5 อาคาร 2
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดงานวันครูขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในความเป็นครู ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่มีความเสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม กล่อมเกลา เด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข
กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์และปฏิญาณตน การแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียนอายุราชการ และพิธีมอบรางวัลครูดีเด่นของเทศบาลนครนนทบุรี