ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานแขวงท่าทราย
การจัดอบรมในวันนี้ มุ่นเน้นให้ครอบครัวมีความรู้ในการจัดหา จัดทำอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทุกวัย เพื่อให้ครอบครัวมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคที่รุนแรง และเรื้อรัง