กิจกรรมเปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ วัดลานนาบุญ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 พฤจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ โรงเรียนวัดลานนาบุญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศาสนสถาน “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ ” เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่การลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้หลัก 3r ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle มีการจัดตั้งกองผ้าป่าขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ณ วัดลานนาบุญ จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ และเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยต่อไป