กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้การช่วยเหลือผู้ยากลำบาก และคนพิการในชุมชนต่างๆ ของตำบลท่าทราย ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐจัดให้ หรือได้รับสิทธิประโยชน์ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ เนื่องจากปัญหาจากการเจ็บป่วยรุนแรง เรื้อรังช่วยตัวเองไม่ได้ และครอบครัวไม่มีค่าพาหนะเดินทางไปรักษา นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าทราย ได้ข้อมูลว่าเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนมาก ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน เหตุเพราะครอบครัวยากจน หรือผู้ปกครองไม่มีเวลาจัดอาหารให้ ทางศูนย์จึงจัดให้มีโครงการสนับสนุนอาหารเช้าขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่ง