กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคชิคุนกุนยา

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.ชุมชนทรายทองและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคชิคุนกุนยา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในชุมชนทรายทองพบว่ามีประชาชนในชุมชนติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา จำนวน 27 ราย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำ และแจกสเปรย์กระป๋องให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคชิคุนกุนยา
โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและเก็บขยะเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทรายทองต่อไป