กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการคำนวณ วิธีการดำเนินงานและวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรมการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low carbon city) ประจำปี 2563 โดยมีนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
การอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียน/สถานศึกษา และ วิธีการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการมาบรรยายให้ความรู้จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง