การแข่งขันกีฬาสถานธนานุบาล 5 ภาค ครั้งที่ 4

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถานธนานุบาล เชื่อมความสามัคคี 5 ภาค ครั้งที่4 ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณสวนมกุฎรมยสราญ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
สถานธนานุบาลภาค 1 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสถานธนานุบาลสัมพันธ์ 5 ภาค ครั้งที่4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสถานธนานุบาลได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา อันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง วิ่งผลัดซุปเปอร์แมนผสม และเก้าอี้ดนตรีชายหญิง
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางเยาวภา ปัญจกะบุตร ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ภาค1 และพนักงานสถานธนานุบาลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน