การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดการแข่งกีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑา รุ่นอนุบาล รุ่นอายุ 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี ทั้งชายและหญิง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นการป้องกันและขจัดปีญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา อีกด้วย