การอบรมTo Be Number One แก่ผู้นำชุมชน ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดกิจกรรม

เมืื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งและดำเนินงาน To Be Number One แก่ผู้นำชุมชน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดการติดสารเสพติดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน และโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้