การอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ประจำปี 2559

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2559 เทศบาลนครนนทบุรี จัดการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามโครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล รุ่นที่ 1 จำนวน 200 คน โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล และให้สถานประกอบการมีความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1