สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงาน

เอกสาร สำนักการช่าง


ใบตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่านต่อ
คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถเพื่อการอื่น อ่านต่อ
คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร อ่านต่อ
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ่านต่อ
คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง อ่านต่อ
ทะเบียนตรวจแบบและเอกสารสำนักการช่าง อ่านต่อ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น อ่านต่อ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน อ่านต่อ
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อ่านต่อ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 แบบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue