รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556

รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป ชนะเลิศ 2 ปีติดต่อกัน