รางวัลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560

รางวัลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล