รางวัลการจัดการบริการสาธารณะดีเด่น ด้านการทะเบียนราษฎร (โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน)

รางวัลการจัดการบริการสาธารณะดีเด่น ด้านการทะเบียนราษฎร (โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน) จากสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย