รางวัลการจัดการบริการสาธารณะดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รางวัลการจัดการบริการสาธารณะดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย