รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2557

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2557 ด้านการสร้างเสริมเครือข่าย เอกชนและประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า