สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร้อยตำรวจตรีกาหลง  พึ่งทองคำ พ.ศ. 2472 – ปัจจุบัน

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2549

          ครูกาหลง  พึ่งทองคำ เกิดในครอบครัวนักดนตรีไทย ที่ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เรียนดนตรีไทยจากครูดนตรีไทยหลายท่าน อาทิ ครุวัน สุขทับ ครูหยด ศรีอยู่  ครูสังเวียน เกิดผล ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครูเฉลิม บัวทั่ง จนมีความชำนาญทั้งฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และปี่ ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นครูดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ. 2500 จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2533

          ท่านมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้ดีทุกประเภท และมีผลงานประพันธ์เพลงมากมาย เช่น เพลงโหมโรงพิทักษ์สันติราษฎร์ เพลงรักกันไว้เถิด เถา เพลงพุทธานุสรณ์ ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้เผยแพร่ดนตรีไทยตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย เช่น รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปการแสดง (ดนตรีไทย) รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดนนทบุรี และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) เมื่อ พ.ศ. 2549

Element

Become a Member


Continue