สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ครูเฉลิม  บัวทั่ง  พ.ศ. 2453 – 2530

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2529

          ครูเฉลิม บัวทั่ง เกิดที่บ้านบางศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวัยเด็กเป็นนักระนาดอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนท์ ต่อมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระยาประสานดุริยศัพท์ และเข้ารับราชการในกรมปี่พาทย์และโขนหลวง กรมศิลปกร กรมที่ดิน และกรมตำรวจตามลำดับ อีกทั้งสอนดนตรีให้กับสถานบันอื่นๆ ท่านได้ตั้งวงดนตรี “ศิษย์ดุริยศัพท์” ขึ้นเป็นของตนเอง และเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์อังกะลุงของไทย จาก 2 กระบอก เป็น 3 กระบอก รวมทั้งการบรรเลงอังกะลุงประสานเสียงแบบสากลและการบันทึกโน้ตเพลงไทยสำหรับเครื่องตีคือ ระนาดฆ้อง และขิม

          ครูเฉลิม บัวทั่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักระนาดเอกฝีมือเยี่ยม ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีไทยไว้อย่างมากมาย ทั้งเพลงประเภทโหมโรง เพลงเถา เพลงระบำ เพลงเรื่อง และเพลงเดี่ยว ใน พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่าง ซึ่งเป็นรางวัลที่ท่านภูมิใจที่สุดในชีวิต และต่อมาได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) เมื่อ พ.ศ. 2529

Element

Become a Member


Continue