สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ครูมนตรี  ตราโมท (ม.ว.ม ม.ป.ช. ท.จ.ว.) พ.ศ. 2443 – 2538

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2528

ศิลปินอาเซียน พ.ศ. 2530 และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา พ.ศ. 2529

            

          ครูมนตรี  ตราโมท เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นนักวิชาการที่เขียนตำราดนตรีไทยเป็นคนแรก และเป็นศิลปินที่มีความสามารถในการบรรเลงและประพันธ์ทำนองเพลงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายกว่า 200 เพลง ท่านได้รับสมญานาม “เจ้าแห่งเพลงระบำ” ปรมาจารย์ทางด้านดนตรีไทย และครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทยและโขนละคร ท่านเริ่มรับราชการในวงตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 กรมพิณพาทย์หลวง ทำหน้าที่ครูและศิลปินผู้เชี่ยวชาญ กรมศิลปากรต่อมา ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้ถวายความรู้และถวายการครอบประสิทธ์ประสาทวิชาดนตรีไทยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          หลังจากเกษียณราชการ พ.ศ. 2505 ครูมนตรี  ตราโมท ได้พำนักเป็นการถาวรที่บ้านโสมส่องแสง ชุมชนซอยพิชยนันท์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี บ้านนี้จึงนับเป็นแหล่งผลิตผลงานอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมาก ปัจจุบันทายาทได้ปรับปรุงบ้านของท่านเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง โดยมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ และเทศบาลนครนนทบุรี สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีไหว้ครูและครอบประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทย และจัดงานวันมนตรี ตราโมท (18 มิถุนายน ) เป็นประจำทุกปี

Element

Become a Member


Continue