สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2440 – 2507

นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย

          จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมชื่อ แปลก  ขีตตะสังคะ  เกิดที่บ้านแพ ปากคลองบางเขน (เก่า) ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี เริ่มเรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามและเข้าศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิชาทหารที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 8 สมัย โดยใช้นโยบายสร้างชาติเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัย นับเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่ความเป็นสากล

          ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้สร้างความเจริญให้กับนนทบุรีหลายด้าน รวมทั้งได้สร้างโรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคารเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี บูรณะวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) และวัดเขมาภิรตาราม นับได้ว่าท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษา และศาสนาของจังหวัดนนทบุรี

Element

Become a Member


Continue