สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) พ.ศ. 2454 – 2550 

ผู้ปฏิรูปพิธีกรรมของชาวพุทธไทย

          พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี เป็นภิกษุนักเผยแพร่พุทธธรรม ที่เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชาวไทยจากความหรูหราฟุ่มเฟือย มาเป็นประหยัด เรียบง่าย มีประโยชน์ และยังเป็นผู้นำการเทศน์และสอนธรรมะแนวใหม่ที่เรียกว่าการแสดงปาฐกถาธรรม โดยการยืนแสดงธรรมและใช้ถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย ท่านได้เดินทางไปเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง

          พระพรหมมังคลาจารย์ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของจังหวัดนนทบุรีที่ได้ดำรงสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ ท่านเป็นนักพูด นักปาฐกถา และนักเขียน ที่ได้สร้างผลงานมากมายทั้งทางด้านศาสนา วิชาการ และสังคมสงเคราะห์ มีผลงานเป็นเทปเสียงบรรยายธรรมมากกว่า 500 ชุด และหนังสือธรรมะมากกว่า 600 เล่ม นับเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับการทำงานเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง โดยมีหลักการดำเนินชีวิต คือ “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน”

Element

Become a Member


Continue