สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ชาวนนทบุรี

305

ชาวนนทบุรี

The Inhabitants of Nonthaburi.

ชาวไทยพื้นถิ่น

เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีมาแต่เดิมซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม เช่น ชุมชนวัดชะลอ ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ชุมชนบางม่วง ชุมชนบางขนุน ชุมชนวัดโบสถ์บน ชุมชนตลาดขวัญ ชุมชนบางศรีเมือง ชุมชนบ้านปาเกร็ดน้อย เป็นต้น ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำสวน ทำนา มีวีถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองและขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไป

ชาวไทยรามัญ

ชาวไทยรามัญหรือชาวไทยเชื้อสายมอญ สืบเชื้อสายมาจากชาวมอญที่อพยพหนีภัยสงครามตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาตั้งชุมชนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ บ้านบางตะนาวศรี บ้านบางธรณี บ้านบางตลาด บ้านปากเกร็ด บ้านบางพูด บ้านเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา และเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพที่ขึ้นชื่อ

ชาวไทยเชื้อสายจีน

ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยา เข้ามามากในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำโรงสีข้าว เป็นพ่อค้า รับซื้อข้าวจากชาวนามาเข้าโรงสี ทำสวนผัก เลี้ยงหมู ตลอดจนค้าขายทั่วไป

ชาวไทยมุสลิม

ชาวมุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานแถวบ้านตลาดขวัญและบ้านตลาดแก้วตั้งแต่สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์เข้ามาอีก 2 กลุ่ม จากปัตตานี ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าอิฐ จากไทรบุรี ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าอิฐ และขยายไปที่คลองบางตลาด หลังขุดคลองพระราชาพิมลราช ชาวไทยมุสลิมเหล่านี้ก็ไปตั้งถิ่นฐานที่ ต.ละหาร ต.บางบัวทอง ต.พิมลราช ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกับชาวไทยมุสลิมทั่วไป

Element

Become a Member


Continue