สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กำเนิดเมืองนนทบุรี ณ บ้านตลาดขวัญ

บ้านตลาดขวัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ณ ตำบลบางกระสอ เป็นชุมชนใหญ่มาแต่เดิม และเมื่อเกิดสงครามก็มีชาวกรุงศรีอยุธยาอพยพมาอยู่กันหนาแน่น ตัวเมืองนนทบุรีที่ตั้ง ณ บ้านตลาดขวัญในครั้งนั้น มีวัดหัวเมือง (วัดเทพอุรุมภังค์) เป็นขอบเขตด้านเหนือ (บริเวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในปัจจุบัน)วัดท้ายเมืองเป็นขอบเขตด้านใต้มีศาลหลักเมืองและวัดกลางบางซื่ออยู่ตรงกลาง

เมืองนนทบุรีที่บ้านศรีเมือง

          สงคราม ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่นนทบุรีค่อยๆฟื้นตัวขึ้นโดยเป็นแหล่งรองรับผู้คนจากหลาหลายถิ่นที่ต้องการมาตั้งถิ่นฐานใกล้เมืองหลวงใหม่คือกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ตัวเมืองนนทบุรีในสมัยนั้นยังคงตั้งอยู่ที่บ้านบางศรีเมือง ซึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่บริเวณบ้านเดิมของพระอัยกาคือพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (จัน) เจ้าเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชนนีของพระองค์

เมืองนนทบุรีสมัยใหม่

          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลยกเลิกมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจากนั้นใน พ.ศ.2467 ได้ยุบจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งพื้นที่ฝั่งตะวันออกไปรวมกับจังหวัดพระนครและฝั่งตะวันตกไปรวมกับจังหวัดธนบุรี แต่ต่อมาเพียง 3 ปี ก็จัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2489 และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ย้ายที่ตั้งศาลกลางจังหวัดไปอยู่ที่ศูนย์ราชการ ณ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ เมื่อ พ.ศ.2535

เมืองนนทบุรีที่บ้านศรีเมือง

เมืองนนทบุรีสมัยใหม่

Element

Become a Member


Continue